Vedanta Bharati

In the Feet of His Holiness

 Seva Details

Kalpokta Pooja                                                      500.00

Chakrarchane                                                         400.00

Bhikshavandane                                                    500.00

Padapooja - Astottara                                            500.00

Padapooja – Sahasranama                                   1500.00

Vastra Samarpane                                               1500.00

In the Temple

1. Panchamruthabhisheka with Naivedya              250.00

2. Lakshminarayana hrudaya Parayana                           

                      Samanya                                          100.00

                      Samputi                                           150.00

3. Rudhrabhisheka One time                                    75.00

4. Rudharbhisheka 11 times

                      With Panchamruta                           600.00

5. Kshirabhisheka                                                    50.00

6. Astottaranamarchane                                             5.00

7. Sahasranama                                                       20.00

8. Satyanarayan Pooja – General                             50.00

9. Satyanarayan Pooja – Personal                         500.00

10. Saptashati – Samanya                                     150.00

11. Saptashati – Samputi                                      500.00

12. Dhanurmasapooja                                           100.00

13. Alankara With Butter                                      250.00

14. Sankastahara Pooja Samanya                            10.00

15. Sankastahara Pooja –Special                             50.00

16. Aksharabhyasa                                                100.00