Acharya Padavalambana Stutihi

Verses composed by Sringeri Jagadguru Parama Pujya Sri Sri Chandrashekara Bharati Mahaswamiji on Adi Shankaracharya.