Shri Majjagadguru Sankara Bhagavatpujyapadacharya Stavaha

Verses composed by Sringeri Jagadguru Parama Pujya Sri Sri Bharati Theertha Mahaswamiji on Adi Shankaracharya