Shri Sharada Bhujanga Prayatashtakam

Stotra composed by Adi Shankaracharya praising Sharadamba, a form of gidessess saraswathi,the presiding deity of Dakshinamnaya Sringeri Sharada peetam