Shri Sankaracharya Bhujanga Prayata Stotram

Verses composed by Sringeri Jagadguru Parama Pujya Sri Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrushima Bharati Mahaswamiji on Adi Shankaracharya